Home | Contact | Nieuwsbrief | Support | Login

info@emailworks.nl   

Privacy policy
Wat is het?
FAQ
Demo
Prijzen
Support

 

Privacy Policy Emailworks

Bescherming van uw persoonsgegevens
 

Emailworks hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle gebruikers en bezoekers van de site http://www.Emailworks.nl/.
 

Emailworks garandeert dat bij het gebruik van de diensten van Emailworks uw privacyrechten gewaarborgd worden en dat Emailworks op al uw mogelijke vragen of zorgen een antwoord probeert te geven. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van de (geregistreerde) bezoekers van de site www.Emailworks.nl zijn en hoe deze uitgeoefend kunnen worden.
 

Wettelijke basis privacybeleid
Dit privacystatement voldoet tenminste aan:
Wet Persoonsregistraties (WPR)
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Europese Richtlijn 95/46/EG van 23 november 1995 (aangehaald als Algemene Privacy Richtlijn)
 

Gegevensdatabase
Alle persoonsgegevens die Emailworks verwerkt, worden opgenomen in de gegevensdatabase van Emailworks.  De gegevens in de database zijn door betrokkenen en gevolmachtigden te bekijken, te corrigeren, aan te vullen en worden op uw verzoek verwijderd of afgeschermd indien zij voor het doel of de doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn. U kunt daartoe contact opnemen met Emailworks.
 

Doelspecificatie
Emailworks maakt een onderscheid tussen gebruikers die de site www.Emailworks.nl bezoeken en gebruikers die de site daadwerkelijk gebruiken om te communiceren. Gegevens worden door Emailworks verwerkt voor verschillende doeleinden, namelijk:
• Communicatie doeleinden
• Administratie doeleinden
• Marketing doeleinden
 

Hieronder worden deze doeleinden nader gespecificeerd, waarbij voor zover relevant, een onderscheid wordt gemaakt tussen doeleinden van gegevensverwerking voor klanten en doeleinden van gegevensverwerking voor aanbieders.
 

Communicatie doeleinden
Met het registreren van het IP-adres van bezoekers, de plaatsing van een cookie, alsmede de registratie van datum en tijd beoogt Emailworks de communicatiesessie te verbeteren. Nadat uw bezoek aan de site is beëindigd worden deze gegevens onmiddellijk verwijderd.
 

Administratieve doeleinden
De persoonsgegevens van Gebruikers worden opgeslagen in onze database. Zo kunnen deze gegevens gebruikt worden bij onderlinge communicatie .


Marketing doeleinden
 

Klanten
• Om klanten te attenderen op aanpassingen of wijzigingen, dan wel om, een gerichte aanbieding te kunnen doen worden de opgeslagen gegevens gebruikt om klantprofielen samen te stellen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
• Tenzij de klant heeft aangegeven er geen prijs op te stellen, kunnen de opgeslagen gegevens worden gebruikt om de producten en diensten van Emailworks op elkaar af te stemmen en om de klant hierover te informeren.
 

Geheimhouding
Alle medewerkers van Emailworks die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze data verwerken zijn verplicht de geheimhouding van deze informatie te waarborgen.
 

Aan de gebruiker de keus
Emailworks zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Emailworks laat u de keus om aanbiedingen en marketinginformatie te ontvangen op grond van de door u verstrekte gegevens. Deze keuzes kunt u aangeven door de betreffende boxes aan te klikken op de plaatsen waar u deze gegevens verstrekt.
 

Verstrekking
Emailworks verstrekt uw gegevens - zonder uw toestemming - niet aan enige andere partij. Uiteraard worden uw gegevens niet aan opsporingsinstanties of andere overheidsinstanties verstrekt, behalve voorzover wet- of regelgeving Emailworks daartoe verplicht.
 

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft Emailworks verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
 

Gegevens die door Emailworks worden verwerkt
Wanneer u www.Emailworks.nl bezoekt, dan wel wanneer u gebruik maakt van de diensten van Emailworks, is er een aantal manieren waarop Emailworks informatie kan verzamelen over u en het door u gebruikte systeem. Hieronder worden deze manieren aangegeven, waarbij tevens de soorten gegevens die worden verzameld, worden aangegeven.
 

IP-adres
Wanneer u een pagina opvraagt van een webserver, kan het zijn dat de server automatisch bepaalde informatie over uw systeem, waaronder een IP-adres verzameld. Deze informatie kan gebruikt worden om de beveiliging te optimaliseren.
 

Cookie
De website www.Emailworks.nl gebruikt cookies. Cookies is de naam voor een techniek waarbij informatietekens op uw browser worden geplaatst als een soort "identifier". Deze informatie wordt gebruikt om een inlogsessie succesvol te laten verlopen. Na een bepaalde periode van inactiviteit worden deze gegevens automatisch gewist.

Privacysupport
Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek op www.Emailworks.nl, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.