Home | Contact | Nieuwsbrief | Support | Login

info@emailworks.nl   

Algemene voorwaarden
Wat is het?
FAQ
Demo
Prijzen
Support

 

Algemene voorwaarden

Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met voorafgaande schriftelijk toestemming van Emailworks. Andere voorwaarden kunnen slechts van toepassing zijn indien Emailworks met het gebruik hiervan voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd. Emailworks heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een later aangegeven datum.

Artikel 1 Dienstverlening

1.1 Emailworks biedt de geregistreerde gebruiker de mogelijkheid om met behulp van het Emailworks systeem elektronische post te verzenden en te verspreiden via het World Wide Web. De gebruiker van Emailworks dient zelf te zorgen voor alle hard- en software, randapparatuur en verbindingen nodig voor de toegang tot het internet. Ook de kosten voor de benodigde telefoonaansluiting en de gesprekskosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 2 Levering

2.1 Emailworks zorgt voor de beschikbaarheid van haar diensten als genoemd onder artikel 1, waarbij Emailworks zich zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden en de toegang te beveiligen tot informatie van de gebruiker of voor de gebruiker bestemd.

2.2 Emailworks is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en herstel van die systemen.

2.3 Emailworks is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt door tekortkomingen van Emailworks bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Emailworks.

2.4 Schade als bedoeld in artikel 2.c welke naar het oordeel van de gebruiker is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Emailworks dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan Emailworks te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Emailworks is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 3 Gebruik

3.1 De Emailworks-gebruiker registreert zich door in te loggen en eventueel zijn of haar gegevens te wijzigen en door het accepteren van onze algemene voorwaarden. De op deze manier verstrekte informatie kan worden gebruikt voor statistische doeleinden. Eens per jaar, of - indien Emailworks dit noodzakelijk acht - vaker, wordt de gebruiker (via Emailworks of via de beheerder) gevraagd de registratiegegevens te vernieuwen en zo nodig te wijzigen of aan te vullen. Emailworks behoud zich het recht voor om het adres van de gebruiker te verwijderen, indien een gebruiker misbruik maakt van de geboden diensten. Een en andere ter beoordeling van emailworks.

3.2 De gebruiker bepaalt zelf zijn Emailworks loginnaam en wachtwoord. De Emailworks loginnaam dient uniek te zijn. Mocht de gewenste loginnaam reeds door een andere Emailworks gebruiker zijn geregistreerd, dan zal de nieuwe gebruiker de gewenste naam zodanig moeten aanpassen dat er een onderscheid ontstaat.

3.3 De Emailworks-gebruiker kiest zelf een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en zal nimmer door Emailworks aan derden worden vrijgegeven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het persoonlijke wachtwoord. Het wachtwoord kan onbeperkt worden gewijzigd.

3.4 Om het dataverkeer van Emailworks snel en soepel te laten verlopen, is het voor Emailworks mogelijk om een maximum te stellen aan het aantal en de grootte van attachments dat per mailing verstuurd wordt. Emailworks behoudt zich het recht voor mail met documenten (attachments) die groter zijn dan een maximum door Emailworks ingesteld grootte te weigeren, teneinde de bereikbaarheid van Emailworks te kunnen garanderen en de kans op storingen en vertragingen in het dataverkeer tegen te gaan.

3.5 Alle door de Emailworks-gebruiker verstrekte gegevens zullen door Emailworks worden behandeld volgens de door Emailworks opgestelde Privacy Policy.

Artikel 4 Verplichtingen van de gebruiker

4.1 De gebruiker zal zich als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker opstellen en gedragen. Het is de gebruiker niet toegestaan de verbindingen en systemen van Emailworks te gebruiken voor handelingen en/of in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet als zodanig en deze Algemene Voorwaarden. Bij constatering zal, zonder bericht vooraf, onmiddellijke blokkering volgen.

4.2 De Emailworks-gebruiker verplicht zich om misbruik van Emailworks, zoals ongewenste intimiteiten, verzenden van spam, racistische uitlatingen, bedreigingen en vermoedelijke oplichting die via Emailworks wordt ontvangen, onmiddellijk te melden aan abuse@emailworks.nl

4.3 Schade aan Emailworks of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 4.1. kan op de desbetreffende gebruiker worden verhaald.

4.4 Het is de Emailworks-gebruiker van een account niet toegestaan om reclame-uitingen in welke vorm dan ook toe te voegen aan de berichten die verstuurd worden.

4.5 De gebruiker zal zich alle moeite getroosten om er voor zorg te dragen dat zijn/haar computer virusvrij is. Dit om te voorkomen dat via meegezonden bijlagen (attachments) virussen verspreid worden.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

5.1 Emailworks is een vorm van persoonlijke communicatie tussen zender en ontvanger en zal als zodanig worden behandeld. Alle berichten die door de gebruiker via Emailworks worden verzonden of ontvangen, zullen nimmer aan derden ter inzage worden gegeven, met uitzondering van die gevallen waar Emailworks wettelijk verplicht is dit wel te doen of indien anders is overeengekomen.

5.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem via Emailworks verzonden boodschappen. Emailworks is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via Emailworks verzonden en ontvangen berichten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Noch Emailworks, noch haar aandeelhleden, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Emailworks.

6.2 De Emailworks gebruiker vrijwaart Emailworks van eventuele schadeclaims van derden, voortvloeiende uit het gebruik van Emailworks door de Emailworks gebruiker.

Artikel 7 BeŽindiging

7.1 Zowel de gebruiker als de beheerder van Emailworks kan het gebruik respectievelijk de dienstverlening met onmiddellijke ingang staken, zonder voorafgaande aankondiging dan wel opgaaf van reden.

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.